Ta strona używa plików cookies. Ok! Więcej ...

Strona główna » Programy » Przewodniki
Przewodnik po kształceniu zawodowym

Przewodniki

 
Przewodnik po kształceniu zawodowym v 3.0    NOWA WERSJA!

Przewodnik po kształceniu zawodowym to kompendium wiedzy o systemie kształcenia zawodowego w Polsce.
Brak fachowców z wykształceniem zawodowym i technicznym spowodował, że zostały wprowadzone istotne zmiany w kształceniu zawodowym, by do szkół, w których można zdobyć konkretny zawód, przyciągnąć młodych ludzi.

Uwaga!
Klienci, którzy od 01.09.2017 r. zakupili wersję 2.0 programu, mogą otrzymać bezpłatny upgrade do wersji 3.0 – prosimy o kontakt w tej sprawie mailowo: sprzedaz@progra.pl (należy podać nazwę i adres instytucji, która zakupiła program oraz datę zakupu).

W przewodniku można znaleźć odpowiedzi na pytania: czym jest kształcenie zawodowe, dlaczego warto kształcić się w zawodzie, jakie korzyści z tego wynikają. Liczne argumenty obalają mity nt. kształcenia zawodowego. Znajdziemy także wyjaśnienie czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Przewodnik prezentuje kształcenie zawodowe prowadzone na różnych poziomach kształcenia: branżowym I i II stopnia, średnim, wyższym.

Zawiera informacje o nowym sposobie zdobywania uprawnień zawodowych (kwalifikacji zawodowych), rodzajach egzaminów zawodowych (egzaminie: zawodowym, inżynierskim, kwalifikacyjnym na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie), etapach egzaminów oraz informacje, gdzie takie egzaminy można składać.

Przewodnik w czytelny sposób pokazuje możliwe do wyboru ścieżki kształcenia po szkole branżowej I i II stopnia, technikum oraz szkole policealnej (zawiera m.in. przejrzysty schemat możliwych ścieżek edukacyjnych obowiązujących od 01.09.2017 r.).

W przewodniku znajdziemy również informacje dotyczące staży, praktyk, dokształcania zawodowego poza szkołą – informacje o kształceniu ustawicznym, procesie świadomego uczenia się, podnoszeniu kwalifikacji (baza linków do szkoleń, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, studiów podyplomowych, Izb Rzemieślniczych).

Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość przeprowadzenia procesu samopoznania dzięki zamieszczonej w programie Karcie zasobów oraz informacjom do niej dołączonym (m.in. nt. przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów).

Przewodnik pokazuje, jakie są możliwości absolwenta szkoły zawodowej na rynku, jakie są najbardziej poszukiwane zawody w Polsce i na świecie, rozwojowe branże zawodowe, oraz jakie cechy pracownikównajbardziej cenione przez pracodawców.

W programie znajdują się aktywne linki, dzięki którym można wejść na strony dotyczące kształcenia zawodowego.
 
 

Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości

Uważa się, że przedsiębiorczość to cecha osobowości, która u każdego człowieka może być mniej lub bardziej rozwinięta. Panuje również pogląd, że jest to zespół cech, które można w sobie wykształcić.

Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości jest narzędziem mającym na celu wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości, ekonomii i pieniądza oraz wspomagającym rozwój postawy przedsiębiorczej.

Przewodnik kierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także osób zainteresowanych tą tematyką. Może być wykorzystywany przez doradców zawodowych, przez nauczycieli na lekcjach przedsiębiorczości, WOS, na godzinach wychowawczych, a także samodzielnie przez osoby, które chcą założyć własną firmę.

Przewodnik po przedsiębiorczości zbudowany jest z 3 części.

Cz.1. Dlaczego warto być przedsiębiorczym? – szeroko omawia istotę przedsiębiorczości, osobowość przedsiębiorcy, przedstawia czynniki wpływające na przedsiębiorczość, korzyści wynikające z przedsiębiorczości oraz ukazuje skuteczne sposoby na wzmacnianie własnej przedsiębiorczości.

Cz.2. Gospodarka rynkowa – to część, w której omówiony został system gospodarki rynkowej, scharakteryzowane rodzaje rynków w gospodarce (w tym sektory gospodarki, zasoby ekonomiczne), dokonana została analiza mechanizmów rządzących tym rynkami (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień popytu, podaży i równowagi rynkowej). Tu również ukazana została historia pieniądza, omówione jego rola i funkcje (transakcyjna, miernika wartości, płatnicza i tezauryzacyjna), rodzaje pieniądza, jak również sposoby jego zarabiania i oszczędzania. W tej części znajduje się również dokładna charakterystyka podmiotów gospodarki rynkowej: gospodarstw domowych (ich rodzaje , czynniki wpływające na kształt gospodarstw domowych), przedsiębiorstw ( klasyfikacja ze względu na wielkość, formę własności, formę prawno – organizacyjną, przedmiot działalności), instytucji finansowych (giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, banki, fundusz emerytalny, zakład ubezpieczeń), instytucji państwowych.

Cz. 3. Własna firma – najistotniejsza część Przewodnika została w całości poświęcona merytorycznym zagadnieniom związanym z założeniem własnej działalności gospodarczej – firmy jako kwintesencji przedsiębiorczości. Proces ten został ukazany w kolejnych krokach. Liczne linki umieszczone w tej części programu umożliwiają poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a dokumenty: wniosek rejestracyjny, plusy i minusy posiadania własnej firmy, kwestionariusz badania rynku, struktura i arkusz biznesplanu, umożliwiają na bieżąco weryfikować nabytą wiedzę. W tej części znajduje się także Projekt własnej działalności gospodarczej – zwieńczenie pracy z Przewodnikiem, który można wypełnić i wydrukować lub wydrukować jego pusty formularz i wypełnić go odręcznie.

Od tego momentu można swój pomysł na biznes zacząć wprowadzać w życie.
 
 

Przewodnik „Nauka języków obcych oknem na świat”
 
 
To idealne kompendium wiedzy o nauce języków obcych. Przewodnik ten w sposób lekki i prosty uzasadnia konieczność nauki języków obcych, podając korzyści, jakie płyną ze znajomości języków.

W Przewodniku użytkownik znajdzie informacje dotyczące metod nauczania języka obcego oraz metod uczenia się, a zamieszczony test preferencji i zestawienie metod pozwalają dobrać optymalną metodę nauczania do własnej metody uczenia się języka obcego tak, by nauka była skuteczna i dawała satysfakcję z pokonywania kolejnych stopni wtajemniczenia.

Przewodnik odkrywa przed użytkownikiem sposoby utrzymania motywacji do nauki języka na odpowiednio wysokim poziomie, dzięki którym można spokojnie kontynuować naukę, aż do uzyskania oczekiwanych efektów.

Ponadto w Przewodniku znajduje się również charakterystyka najpopularniejszych
języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego), których naukę oferują szkoły językowe, w tym informacje dotyczące stopni zaawansowania znajomości języka, certyfikatów możliwych do zdobycia oraz kosztów i możliwości dofinansowania nauki. Użytkownik znajdzie tu także wskazówki podpowiadające, czym należy kierować się, wybierając szkołę językową lub kurs.

Cały program wzbogacony jest o szereg aktywnych linków, dzięki którym użytkownik może uzyskać wiele cennych, dodatkowych informacji.

W Przewodniku użytkownik znajdzie także grę edukacyjną, która w zabawny sposób wprowadza w tematykę nauki języków obcych.

 
 
Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie 

Wbrew temu co się słyszy, że żyjemy w czasach komercji, że pośpiech i brak czasu niszczy więzi międzyludzkie, coraz więcej młodych ludzi podejmuje bezinteresowne działania na rzecz ludzi potrzebujących. Nieobca i nieobojętna jest im idea wolontariatu. Wolontariat młodym ludziom pozwala uzyskać ciekawe doświadczenia zawodowe, można traktować go więc jako pewnego rodzaju kontynuację nauki, a efektem tego jest lepsza pozycja wolontariusza na rynku pracy.Pracodawcy doceniają doświadczenia i cechy nabywane w ramach wolontariatu. Cenią u wolontariuszy gotowość podejmowania nowych wyzwań, kreatywność,
obowiązkowość, odpowiedzialność. W wolontariuszach upatrują lepszych, bardziej świadomych i zdecydowanych kandydatów do pracy.

Multimedialny przewodnik Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie to wyczerpujący zestaw informacji, jakie każdy powinien wiedzieć o wolontariacie. Użytkownik tego programu znajdzie tu podstawowe definicje wolontariatu, dowie się kim jest wolontariusz i kto może nim zostać. Pozna historię wolontariatu, a także ekspansywny rozwój tej idei w czasach współczesnych. Dowie się, jak wiele korzyści przynosi wolontariat zarówno instytucjom i ludziom, na rzecz których się działa, ale również, a może przede wszystkim, samemu wolontariuszowi.

W Przewodniku w sposób przejrzysty przedstawione zostały rodzaje wolontariatu, instytucje i organizacje, które w świetle obowiązującego prawa mogą współpracować z wolontariuszami oraz scharakteryzowane zostały rodzaje prac, które może wykonywać wolontariusz.

Zainteresowani tematyką znajdą tu również informacje na temat rodzajów wolontariatu zagranicznego oraz programów realizowanych w jego ramach.

Potencjalni kandydaci na wolontariuszy znajdą w Przewodniku informacje dotyczące praw i obowiązków wolontariusza, w tym wzory dokumentów (umowy, zaświadczenia), tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Kartę Etyczną Wolontariusza oraz zapoznają się ze świadczeniami ze strony instytucji na rzecz wolontariusza.